Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Udruga djeluje u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na području grada Bjelovara i općina: Kapela, Nova Rača, Rovišće, Severin, Šandrovac, Velika Pisanica, Veliko Trojstvo i Zrinski Topolovac.

Gradsko društvo Crvenog križa Osijek provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i Dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i zaključaka međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca prenijetih na nacionalna društva Crvenog križa. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek obavlja javne ovlasti i poslove ustanovljene Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Statutom Hrvatskog Crvenog križa i drugim propisima.

Provodimo slijedeće programe;

  1. Humanitarno – socijalni programi , program prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći
  2. Dobrovoljno darivanje krvi
  3. Zdravstvene aktivnosti
  4. Prva pomoć
  5. Rad s mladima i volonterima
  6. Služba traženja
  7. Priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama
  8. Posudionica ortopedskih pomagala