Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Uključi se III“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26 od 11. listopada 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0104, projekt „Uključi se III“ od 21. listopada 2022. godine, Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Čazma   r a s p i s u j e

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Uključi se III“ Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju

Naziv poslodavca: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Čazma, Kralja Tomislava 3, 43240 Čazma
Broj traženih radnica: 17
Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci uz probni rad od 2 mjeseca
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: naselja na području grada Čazme
Naziv radnog mjesta: Radnica na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju
Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno Uredbi o visini minimalne plaće Vlade Republike Hrvatske
Naknada za prijevoz: djelomična naknada

Opis poslova:
– pomoć u dostavi namirnica,
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
– pomoć pri oblačenju i svlačenju,
– briga o higijeni,
– pomoć u socijalnoj integraciji,
– pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
– pratnja i pomoć u različitim društvenim aktivnostima,
– drugi poslovi vezani za skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnijem položaju.
Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest (6) krajnjih korisnika.

Vrijeme početka i trajanja rada: Predvidivo od 1. prosinca 2022. godine do 31. svibnja 2023. godine.

Ciljane skupine:

 • nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (nezavršena osnovna škola, završena osnovna škola, srednja škola 3 godine, srednja škola 4 godine)

Prednost pri zapošljavanju imaju teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici:

 • žene od 50 godina i više,
  • žene s invaliditetom,
  • žrtve trgovanja ljudima,
  • žrtve obiteljskog nasilja,
  • azilantice,
  • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
  • liječene ovisnice,
  • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
  • pripadnice romske nacionalne manjine,
  • beskućnice.

Uz prijavu na oglas kandidatkinje trebaju priložiti:
– Zamolba – vlastoručno potpisana
– Životopis s kontakt telefonom – vlastoručno potpisan
– Potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon objave ovog Oglasa),
– Preslika osobne iskaznice,
– Dokaz o završenoj školi (presliku svjedodžbe ili Izjava o nezavršenoj osnovnoj školi),
– dokaz o radnom iskustvu (ispis staža iz e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
– Uvjerenje od suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci),

– Dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ukoliko je primjenjivo)
– Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka u svrhu oglasa za prijam u službu (dostupna na službenoj internet stranici Gradskog društva Crvenog križa Čazma: www.dckbbz.hr)*

*Napomena: Izjavu o privoli za korištenje osobnih podataka je moguće preuzeti osobno u uredu Gradskog društva Crvenog križa Čazma na adresi: Milana Novačića 5, 43240 Čazma, u prostoru HZZ-a PU Bjelovar (Ispostava Čazma) te na službenoj internet stranici Gradskog društva Crvenog križa Čazma ( www.dckbbz.hr ).

Dodatna dokumentacija za pripadnice ranjivih skupina:
• Žene od 50 godina i više
• osobna iskaznica
• osobe s invaliditetom
• nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
• žrtve trgovanja ljudima
• uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
• žrtve obiteljskog nasilja
• uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
• azilantice
• odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
• žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
• rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
• liječene ovisnice
• potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
• povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
• potvrda o otpuštanju
• pripadnice romske nacionalne manjine
• izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
• beskućnice
• rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti putem pošte u roku 8 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar odnosno zaključno sa 17. studenim 2022. godine, na adresu:

HCK GDCK Čazma, K. Tomislava 3, 43240 Čazma, s naznakom
„Oglas za prijem u radni odnos – Projekt Uključi se III“.

Nepravovremene i nepotpune prijava neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Za kandidatkinje prijavljene na oglas koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukla prijavu na oglas.
Intervju će se održati 23. studenog 2022. godine u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Čazma, M. Novačića 5, 43240 Čazma.
Kandidatkinje će o rezultatima izbora biti obaviještene u zakonskom roku.

                                                                                                   RAVNATELJICA:

                                                                                              Kristina Orlović

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu Zaželi – Uključi se III

Izjava_Privola

Poziv_na_testiranje_22-11-2022

Odluka-o-odabiru_Ukljuci-se-III