Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Grubišno Polje uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informacijama sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Službenik za informiranje je Alenka Soldan.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Grubišno Polje:

–          poštom na adresu: 4. studenoga 1991. br. 1/1, 43290 Grubišno Polje

–          putem telefona na broj: 043 485 129

–          na fax broj: 043 485 129

–          elektroničkom poštom na: crveni.kriz.grubisno.polje@bj.t-com.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Gradskog društva Crvenog križa Grubišno Polje možete skinuti na ovom linku.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine.


Obrazac 1 zahtjeva za pristup informacijama 

Obrazac 2 zahtjeva za pristup informacijama 

Obrazac 3 zahtjeva za pristup informacijama 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) (PDF 116 kb)


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.