NN 77/2021 (7.7.2021.), NATJEČAJ – Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar

(3705)

Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar, na temelju članka 28. Statuta i Odluke Odbora od 17. 6. 2021. raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar za mandatno razdoblje od 4 godine s mogućnošću reizbora.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iii završen preddiplomski sveučilišni studij ili završen specijalistički diplomski stručni studij

– najmanje 5 godina radnog iskustva

– vozačka dozvola B-kategorije.

Za natječaj je potrebno priložiti:

– molbu

– životopis

– preslik diplome kojom se dokazuje stručna sprema

– preslik vozačke dozvole

– potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

– dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice

– uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

– motivacijsko pismo

– viziju razvoja i rada Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Bjelovar za četverogodišnje mandatno razdoblje (M-1 obrazac).

Ako se javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, on mora dostaviti Izvješće o radu ravnatelja u proteklom mandatu (M-2 obrazac) te dobiti pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu (P-1 obrazac), te potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

Prijave treba dostaviti na adresu: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar, 108. puka 1, 43000 Bjelovar, s naznakom »Natječaj za izbor ravnatelja/ice«.

Ravnatelja/icu imenuje Gradsko društvo Crvenog križa Bjelovar uz prethodnu suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće biti pozvani na dopunu prijave niti će se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Obrasce M-1, M-2 i P-1 kandidati mogu preuzeti na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa (www.hck.hr – »Tko smo« – Natječaji). Ispunjeni obrasci dio su formalnih uvjeta javnog natječaja.

Gradsko društvo
Crvenog križa Bjelovar