Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar temeljem članka 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Daruvar te temeljem članka 2. Pravilnika o ravnateljima Hrvatskog Crvenog križa i Odluke Odbora donesene na sjednici održanoj 6. srpnja 2023. godine, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Daruvar, na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora.

I. Kandidati moraju ispunjavati uvjete:

  1. završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi

II. Uz dokaze o ispunjavanju uvjeta kandidati obvezno prilažu:

  1. molbu
  2. životopis
  3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  4. motivacijsko pismo
  5. viziju rada GDCK Daruvar za mandatno razdoblje na obrascu M-1 (dostupan na ­web-stranicama HCK-a na poveznici: Natječaj https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735.

III. Ako se na javni natječaj javlja kandidat koji je već obnašao dužnost ravnatelja, uz dostavu dokaza i dokumentacije kao što je prethodno navedeno, kandidat mora dostaviti i:

  1. izvješće o radu ravnatelja/ravnateljice tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu (dostupan na web-stranicama HCK-a na poveznici: Natječaj https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735
  2. pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja/ravnateljice na propisanom P-1 obrascu
  3. potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje ako takvu potvrdu ima.

IV. Ravnatelj/ravnateljica obnaša funkciju na mandatno razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

V. Provedbu postupka javnog natječaja provodi Odbor GDCK Daruvar za izbor ravnatelja/ravnateljice (u daljnjem tekstu: Odbor). Kandidati koji odgovaraju uvjetima natječaja biti će pozvani na razgovor.

VI. Pisane prijave na javni natječaj s traženim priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti u Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar, Trg kralja Tomislava 9, 43 500 Daruvar s naznakom »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«. Rok za podnošenje prijava je 8 dana nakon objave natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

VIII. Ovaj javni natječaj objavljuje se u javnom glasilu – Večernji list, na službenim web-stranicama GDCK Daruvar i na službenim web-stranicama Hrvatskog Crvenog križa.

 

Odbor Gradskog društva Crvenog križa Daruvar

Daruvar, 13.07.2023.

Klasa: 112-03/23-01/02

Ur.broj: 2103-3-1-02-23-2