Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027., Zaželi – prevencija institucionalizacije, Broj poziva: SF.3.4.11.01., za projekt Uključi se, kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0332 od 23. veljače 2024. godine te članka 31. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Čazma, ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Čazma (u daljnjem tekstu: GDCK Čazma) dana 25. ožujka 2024. godine, raspisuje 

O G L A S

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Uključi se“ u okviru Poziva  „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

GDCK Čazma, Milana Novačića 5, 43240 Čazma raspisuje Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Uključi se“ koji provodi GDCK Čazma.

Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, broj: 82/08, i 69/17), a izrazi koji se koriste u ovom Oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Trajanje radnog odnosa: 32 (tridesetdva) mjeseca uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme, terenski rad

Broj radnika koji se traži: 17

Mjesto rada: Grad Čazma i naselja na području Grada Čazme

Opis poslova:

 1. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 2. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 3. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, pri kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 4. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Svaki radnik pružat će potporu i podršku za najmanje 6 (šest) pripadnika ciljane skupine.

Od svakog zaposlenog radnika se očekuje odgovornost, organiziranost, komunikativnost, točnost u izvršavanju poslova, otvorenost, poštivanje različitosti, fleksibilnost, emocionalna stabilnost i motiviranost.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • ne vođenje kaznenog postupka

Uz vlastoručno potpisanu PRIJAVU na Oglas kandidati moraju priložiti:

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o završenoj školi ili vlastoručno potpisana Izjava o nezavršenoj osnovnoj školi
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca od dana objave Oglasa
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu ili ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • privola za korištenje osobnih podataka – vlastoručno potpisana (obrazac preuzeti osobno u GDCK Čazma, Milana Novačića 5, ili na službenoj web stranici Grada Čazme: cazma.hr, ili na web stranici GDCK Čazma: https://dckbbz.hr/cazma/ ili https://dckbbz.hr/

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) i koji u trenutku prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava uz prijavu na Oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz Oglasa priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na Oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18, i 32/20) uz prijavu na Oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj: 84/21), uz prijavu na Oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanja traženih uvjeta iz Oglasa priložiti i sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Prijave na Oglas s pripadajućim  dokazima podnose se osobno ili poštanskim putem na adresu:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ČAZMA

MILANA NOVAČIĆA 5,

43240 ČAZMA

s naznakom: PRIJAVA NA OGLAS – „UKLJUČI SE“

u roku od 8 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnim stranicama Grada Čazme, mrežnim stranicama GDCK Čazma te na oglasnoj ploči GDCK Čazma.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Oglasu te koja je vlastoručno potpisana.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

Kandidati čije su prijave pravovaljane i uredne te koji ispunjavaju formalne uvjete biti će pozvani na intervju. Kandidati koji ne pristupe intervju, smatrat će se da su povukli svoju prijavu.

Kandidati će o rezultatima Oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.

Oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči GDCK Čazma, na mrežnim stranicama Grada Čazme (www.cazma.hr) te na mrežnim stranicama GDCK Čazma (https://dckbbz.hr/cazma/ ili https://dckbbz.hr/).

Ravnateljica

Kristina Orlović

Privola – Ukljuci se

Poziv za intervju_Ukljuci-se  8.4.2024. (EDIT)

ODLUKA_o-odabiru 12.4.2024. (EDIT)